Số thứ tự nhóm trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết:


Câu 18991 Nhận biết

Số thứ tự nhóm trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...