Cho đoạn thẳng (AB = 4cm ). Vẽ đường tròn (( (A;3cm) ) ) và (( (B;2cm) ) ). Hai đường tròn tâm (A;B ) lần lượt cắt đoạn thẳng (AB ) tại (K;I ).


Cho đoạn thẳng \(AB = 4cm\). Vẽ đường tròn \(\left( {A;3cm} \right)\) và \(\left( {B;2cm} \right)\). Hai đường tròn tâm \(A;B\) lần lượt cắt đoạn thẳng \(AB\) tại \(K;I\).

Câu 19233 Vận dụng

Tính độ dài \(BK\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Tính \(AK\)

+ Chứng minh \(K\) nằm giữa hai điểm \(A;B\)

+ Tính \(BK\) dựa vào công thức cộng đoạn thẳng

Xem lời giải


Cho đoạn thẳng \(AB = 4cm\). Vẽ đường tròn \(\left( {A;3cm} \right)\) và \(\left( {B;2cm} \right)\). Hai đường tròn tâm \(A;B\) lần lượt cắt đoạn thẳng \(AB\) tại \(K;I\).

Câu 19232 Vận dụng

Chọn câu đúng.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Tính \(BI\) và \(AI\)

+ Sử dụng định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng

Xem lời giải

...