Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hoá ?


Câu 1934 Vận dụng

Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hoá ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết ăn mòn kim loại

Xem lời giải

...