Tiến hành các thí nghiệm sau : (1) Nhúng thanh Zn vào dung dịch AgNO3.  (2) Cho vật bằng gang vào dung dịch HCl. (3) Cho Na vào dung dịch CuSO4.               (4) Để miếng tôn (Fe tráng Zn) có vết xước sâu ngoài không khí ẩm. (5) Cho đinh sắt vào dung dịch H2SO4 2M.   (6) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư. Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn hóa học là


Câu 1938 Vận dụng

Tiến hành các thí nghiệm sau :

(1) Nhúng thanh Zn vào dung dịch AgNO3

(2) Cho vật bằng gang vào dung dịch HCl.

(3) Cho Na vào dung dịch CuSO4.              

(4) Để miếng tôn (Fe tráng Zn) có vết xước sâu ngoài không khí ẩm.

(5) Cho đinh sắt vào dung dịch H2SO4 2M.  

(6) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư.

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn hóa học là


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...