Các vật dụng bằng sắt trong đời sống đều không phải là sắt nguyên chất. Đó là nguyên nhân dẫn đến


Câu 1944 Vận dụng

Các vật dụng bằng sắt trong đời sống đều không phải là sắt nguyên chất. Đó là nguyên nhân dẫn đến


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết ăn mòn kim loại

Xem lời giải

...