Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất


Câu 1960 Nhận biết

Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...