Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3 theo phương pháp thuỷ luyện?


Câu 1969 Thông hiểu

Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNOtheo phương pháp thuỷ luyện?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...