So với nguyên tử canxi, nguyên tử kali có


Câu 1976 Thông hiểu

So với nguyên tử canxi, nguyên tử kali có


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết kim loại kiềm thổ

Xem lời giải

...