Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương ?


Câu 1985 Nhận biết

Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương ?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...