Hiđro có thể khử các oxit kim loại trong dãy nào sau đây thành kim loại ?


Câu 1989 Thông hiểu

Hiđro có thể khử các oxit kim loại trong dãy nào sau đây thành kim loại ?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...