Cho biết phản ứng nào không xảy ra ở nhiệt độ thường ?


Câu 2016 Thông hiểu

Cho biết phản ứng nào không xảy ra ở nhiệt độ thường ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết kim loại kiềm thổ

Xem lời giải

...