Cho khí CO qua ống chứa 15,2 gam hỗn hợp gồm CuO và FeO nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B và 13,6 gam chất rắn C. Cho B tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 2030 Vận dụng

Cho khí CO qua ống chứa 15,2 gam hỗn hợp gồm CuO và FeO nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B và 13,6 gam chất rắn C. Cho B tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) nCO = x mol => nCO2 = x mol

+) Bảo toàn khối lượng: mCO + mhỗn hợp oxit = mCO2 + mrắn C

Xem lời giải

...