Khử 3,48 gam một oxit của kim loại M cần dùng 1,344 lít H2 (đktc). Toàn bộ lượng kim loại M sinh ra cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít H2 (đktc). Công thức oxit là


Câu 2039 Vận dụng

Khử 3,48 gam một oxit của kim loại M cần dùng 1,344 lít H2 (đktc). Toàn bộ lượng kim loại M sinh ra cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít H2 (đktc). Công thức oxit là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bảo toàn nguyên tố O: nO (trong oxit)  = nH2

+) moxit = mO (trong oxit) + mkim loại M

+) Cho M tác dụng với HCl sinh ra 0,045 mol H2. Gọi M có hóa trị là n

Bảo toàn e: n.nM = 0,045.2 => $n.\frac{2,52}{M}=0,09\,\,=>\,\,M=28n$ => M là Fe

+) nFe : nO = 0,045 : 0,06 = 3 : 4 => công thức oxit sắt là Fe3O4

Xem lời giải

...