Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư, đun nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). V có giá trị là:


Câu 2044 Vận dụng

Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư, đun nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). V có giá trị là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) Bảo toàn khối lượng : mhh ban dầu = mhhX + mO mất đi

=> nO mất đi = nCO phản ứng  

+) Xét toàn bộ quá trình có CO cho e và HCl nhận e

+) Bảo toàn e: 2nCO = 2nH2

Xem lời giải

...