Khử hoàn toàn 32,2 gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3 và ZnO bằng CO ở nhiệt độ cao thu được 25 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại. Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thì thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là


Câu 2046 Vận dụng

Khử hoàn toàn 32,2 gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3 và ZnO bằng CO ở nhiệt độ cao thu được 25 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại. Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thì thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) mO (trong oxit) = moxit – mkim loại  => nCO = nO

Xét cả quá trình chỉ có CO cho e (tạo CO2) và HNO3 nhận e (tạo NO)

+) nNO3-  = ne cho = 2.nCO

+) mmuối = mkim loại + mNO3

Xem lời giải

...