Dung dịch nào dưới đây thuộc loại nước cứng tạm thời ?


Câu 2048 Nhận biết

Dung dịch nào dưới đây thuộc loại nước cứng tạm thời ?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...