Một cốc nước có chứa đồng thời N(a^ + ),(( ))M(g^(2 + )),(( ))C(a^(2 + )),(( ))C(l^ - ),HCO_3^ - . Nước trong cốc là


Câu 2056 Thông hiểu

Một cốc nước có chứa đồng thời $N{a^ + },{\text{ }}M{g^{2 + }},{\text{ }}C{a^{2 + }},{\text{ }}C{l^ - },HCO_3^ - $. Nước trong cốc là


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...