Cho amino axit A phản ứng với HNO2 dư, sinh ra axit lactic. Vậy A là


Câu 2068 Thông hiểu

Cho amino axit A phản ứng với HNO2 dư, sinh ra axit lactic. Vậy A là


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...