Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây?


Câu 2069 Thông hiểu

Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...