Đường cong ( C ):y = f( x ) trong hệ tọa độ ( (IXY) ) có phương trình:


Câu 207 Nhận biết

Đường cong $\left( C \right):y = f\left( x \right)$ trong hệ tọa độ $\left( {IXY} \right)$ có phương trình:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...