Cho sơ đồ chuyển hóa sau : X->(C((H)_(3))OH/HCl,((t)^(o)))Y->(((C)_(2))((H)_(5))OH/HCl,((t)^(o)))Z->(NaOH , ,dư)T Biết X là axit glutamic. Y, Z, T là các chất hữu cơ chứa Nito. Số nguyên tử hiđro của Y và T là :


Câu 2076 Vận dụng

Cho sơ đồ chuyển hóa sau :

$X\xrightarrow{C{{H}_{3}}OH/HCl,{{t}^{o}}}Y\xrightarrow{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH/HCl,{{t}^{o}}}Z\xrightarrow{NaOH\,\,dư}T$

Biết X là axit glutamic. Y, Z, T là các chất hữu cơ chứa Nito. Số nguyên tử hiđro của Y và T là :


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...