Khi trùng ngưng alanin ta thu được loại polime có công thức là


Câu 2077 Nhận biết

Khi trùng ngưng alanin ta thu được loại polime có công thức là


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...