Cho sơ đồ chuyển hóa : A->[-N((H)_(3)),-((H)_(2))O]((dd).NaOH,((t)^(0)))B->[-N((a)_(2))S((O)_(3))](((H)_(2))S((O)_(4)))C->[-((H)_(2))((O)_(()))](((C)_(2))((H)_(5))OH,((H)_(2))S((O)_(4)),((t)^(0)))C((H)_(3))-CH( N((H)_(3))HS((O)_(4)) )-COO((C)_(2))((H)_(5)) Chất A là :


Câu 2079 Vận dụng

Cho sơ đồ chuyển hóa :

$A\xrightarrow[-N{{H}_{3}},-{{H}_{2}}O]{\text{dd}.NaOH,{{t}^{0}}}B\xrightarrow[-N{{a}_{2}}S{{O}_{3}}]{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}}C\xrightarrow[-{{H}_{2}}{{O}_{{}}}]{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH,{{H}_{2}}S{{O}_{4}},{{t}^{0}}}C{{H}_{3}}-CH\left( N{{H}_{3}}HS{{O}_{4}} \right)-COO{{C}_{2}}{{H}_{5}}$

Chất A là :


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết các phản ứng khác của amino axit

Xem lời giải

...