Cho chất  hữu  cơ X có  công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Phân tử khối của Y là


Câu 2087 Vận dụng

Cho chất  hữu  cơ X có  công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Phân tử khối của Y là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

CTPT của muối tạo bởi amin no và HNO3 có dạng CnH2n+4O3N2

Xem lời giải

...