Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí và làm giấy quì tím ẩm chuyển thành màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước Brom. Cô cạn Z thu m gam muối khan. Giá trị m là?


Câu 2095 Vận dụng

Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí và làm giấy quì tím ẩm chuyển thành màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước Brom. Cô cạn Z thu m gam muối khan. Giá trị m là?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

X tác dụng NaOH tạo khí Y nên X : R1COOH3NR2

Dung dịch Z làm mất màu nước Brom nên R1 có liên kết đôi C=C  → R1 ≥ 27

Khí Y làm giấy quì tím ẩm hóa xanh nên Y : R2NH2 và MY > 29  =>R2 + 16 > 29

MX =  R1 + R2 + 61 = 103

→ R1= 27 (CH2=CH-) và R2 = 15 (CH3-)

CH2=CH-COOH3NCH3 + NaOH →CH2=CH-COONa + CH3NH2 + H2O

Xem lời giải

...