Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là


Câu 2097 Vận dụng

 Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

\({n_C}:{\rm{ }}{n_H}_{}:{\rm{ }}{n_N}:{\rm{ }}{n_O} = \dfrac{{40,449}}{{12}}:\dfrac{{7,865}}{1}:\dfrac{{15,73}}{{14}}:\frac{{35,956}}{{16}} = 3:7:1:2\)

Vì X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất → CTPT của X là C3H7NO2

nX = 4,45 / 89 = 0,05 mol

→ Mmuối khan = 4,85 / 0,05 = 97

Xem lời giải

...