Cho điểm I( ( - 1;2) ), công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo véc tơ overrightarrow (OI) là:


Câu 211 Thông hiểu

Cho điểm $I\left( { - 1;2} \right)$, công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo véc tơ $\overrightarrow {OI} $ là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Áp dụng công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo véc tơ $\overrightarrow {OI} $: $\left\{ \begin{gathered}x = X + {x_0} \hfill \\y = Y + {y_0} \hfill \\ \end{gathered}  \right.$

Xem lời giải

...