Một peptit A có n mắt xích α-amino axit thì số liên kết peptit trong A bằng


Câu 2114 Nhận biết

Một peptit A có n mắt xích α-amino axit thì số liên kết peptit trong A bằng


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...