Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?


Câu 2117 Nhận biết

Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...