Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly – Ala – Gly với Gly – Ala là:


Câu 2123 Vận dụng

Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly – Ala – Gly với Gly – Ala là:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...