Phát biểu nào sau đây là sai


Câu 2126 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây là sai


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...