Protein nào sau đây có trong lòng trắng trứng ?


Câu 2133 Nhận biết

Protein nào sau đây có trong lòng trắng trứng ?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...