Sự kết tủa protein bằng nhiệt độ được gọi là


Câu 2136 Thông hiểu

Sự kết tủa protein bằng nhiệt độ được gọi là


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...