Mô tả hiện tượng nào dưới đây không chính xác?


Câu 2142 Thông hiểu

Mô tả hiện tượng nào dưới đây không chính xác?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...