Phát biểu nào sau đây là sai ?


Câu 2147 Vận dụng

Phát biểu nào sau đây là sai ?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...