Một trong những điểm khác nhau cơ bản của protit so với lipit và glucozơ là


Câu 2148 Thông hiểu

Một trong những điểm khác nhau cơ bản của protit so với lipit và glucozơ là


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...