Cho Fe (Z = 26). Cấu hình electron đúng của ion Fe2+ là


Câu 2168 Nhận biết

Cho Fe (Z = 26). Cấu hình electron đúng của ion Fe2+


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...