Phương trình hóa học nào sau đây viết không đúng ?


Câu 2171 Nhận biết

Phương trình hóa học nào sau đây viết không đúng ?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...