Có thể đựng axit nào sau đây trong bình sắt ?


Câu 2174 Thông hiểu

Có thể đựng axit nào sau đây trong bình sắt ?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...