Đường thẳng nào sau đây đi qua tâm đối xứng của đồ thị hàm số y = 2(x^3) + x - 3?


Câu 218 Vận dụng

Đường thẳng nào sau đây đi qua tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = 2{x^3} + x - 3$?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho:

Do hoành độ tâm đối xứng là nghiệm của phương trình $y''=0$ nên:

Tính $y',y''$, giải phương trình $y'' = 0$ tìm nghiệm ${x_0} \Rightarrow $ điểm $I\left( {{x_0};{y_0}} \right)$.

- Thay tọa độ điểm tìm được vào các đáp án và tìm đáp án thỏa mãn.

Xem lời giải