Khi để trong không khí nhôm khó bị ăn mòn hơn sắt là do


Câu 2185 Thông hiểu

Khi để trong không khí nhôm khó bị ăn mòn hơn sắt là do


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết về sắt

Xem lời giải

...