Trường hợp không xảy ra phản ứng hoá học là:


Câu 2186 Thông hiểu

Trường hợp không xảy ra phản ứng hoá học là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...