Để điều chế Fe trong công nghiệp, người ta có thể dùng phương pháp nào sau đây:


Câu 2193 Vận dụng

Để điều chế Fe trong công nghiệp, người ta có thể dùng phương pháp nào sau đây:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết về sắt

Xem lời giải

...