Trong các kim loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là:


Câu 2196 Vận dụng

Trong các kim loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...