Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II) là


Câu 2208 Nhận biết

Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II) là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết hợp chất sắt

Xem lời giải

...