Trong phòng thí nghiệm, để bảo vệ muối Fe2+ người ta thường cho vào đó


Câu 2211 Thông hiểu

Trong phòng thí nghiệm, để bảo vệ muối Fe2+ người ta thường cho vào đó


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...