Phản ứng nào dưới đây không thu được FeO ?


Câu 2212 Thông hiểu

Phản ứng nào dưới đây không thu được FeO ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết hợp chất sắt

Xem lời giải

...