Dung dịch X có chứa FeSO4, dung dịch Y có chứa Fe2(SO4)3. Thuốc thử nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt X và Y là


Câu 2220 Thông hiểu

Dung dịch X có chứa FeSO4, dung dịch Y có chứa Fe2(SO4)3. Thuốc thử nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt X và Y là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết hợp chất sắt

Xem lời giải

...