Phát biểu nào sau đây không đúng ?


Câu 2223 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây không đúng ?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...