Hợp chất mà sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là


Câu 2225 Thông hiểu

Hợp chất mà sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết hợp chất sắt

Xem lời giải

...